Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8158 550c
Nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— Jakub Żulczyk
6740 eb80
Jest zsyntetyzowaną kompilacją wszystkich cech, które uważam za pojebane.
— Żulczyk
6435 7628
Reposted fromumorusana umorusana viahelpmeimhungry helpmeimhungry
6412 ad23
Reposted fromumorusana umorusana viahelpmeimhungry helpmeimhungry
8810 3486
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viawasd wasd
3211 21d8
Reposted fromshepaintedfire shepaintedfire viawasd wasd
3066 85f8
Reposted fromMelangez Melangez viawasd wasd
9005 35d4
Reposted frombialetulipany bialetulipany viawasd wasd
3353 1460
Reposted fromkarahippie karahippie viawasd wasd
4471 b48a 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viazwierzejuczne zwierzejuczne
6124 f1bc
Reposted fromzyggie zyggie viainvissiblee invissiblee
0155 a797
Reposted fromDoopamina Doopamina
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania (...) Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromasdrfg asdrfg viaspontaneous spontaneous
6005 e5ac
Reposted frommissdark missdark viacloouds cloouds
6347 84a1
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viasiarczan siarczan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl